Prodej pozemků

Úvod

Lokalita Všestudy – Nad Parkem nabízí realizaci budoucího bydlení v zajímavé části obce obklopené ze tří stran stávající vesnickou zástavbou a ze čtvrté (východní) strany ohraničené zemním valem pro pohledové odclonění dálnice D8 vedoucí v dostatečné vzdálenosti 300 m od východního okraje lokality a dále zemědělsky obdělávanými pozemky. V závěrečné fázi je dobudování ve formě prodloužení a zvýšení protihlukové stěny podél dálnice D8, s předpokládaným dokončením v květnu r.2023. Širší územní souvislosti a výhled na využití dalších ploch v katastru obce řeší ÚZEMNÍ PLÁN Obce Všestudy. Lokalita se svou západní hranicí téměř dotýká zámeckého parku a bezprostředně navazuje na relaxační pravidelně upravované travnaté plochy na pravém břehu Mlýnského potoka. Jedná se o lokalitu s výbornou dopravní obslužností ve směru na Prahu po dálnici D8. Nejbližšími městy jsou Veltrusy (2 km) a Kralupy nad Vltavou (8 km) s potřebnou občanskou vybaveností. Poloha a velikost pozemků zaručuje jejich budoucím majitelům různorodost nabídky s dostatkem soukromí. V nabídce je nyní 25 stavebních pozemků o výměrách 515 – 1348 m2. V ceně pozemků je kompletní zasíťování (IS: vodovod, elektřina a tlaková splašková kanalizace). Komunikace jsou navrženy jako obousměrné v dopravním režimu „obytné zóny“ s živičným povrchem sjízdné části. S povrchem ze zámkové dlažby jsou řešeny parkovací zálivy, vjezdy a vchody jednotlivých parcel, které se střídají s ostrůvky veřejné zeleně. Samozřejmou součástí ulic je vybudované veřejné osvětlení ve shodném provedení jako v celé obci – viz Fotodokumentace současného vzhledu obce.

Na základě uzavřené „Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu“ byly vybudované a zkolaudované komunikace s vjezdy a vstupy na jednotlivé pozemky včetně související infrastruktury (veřejného osvětlení, splašková kanalizace) převedeny na Obec Všestudy. Zkolaudované inženýrské sítě (vodovod, plynovod) byly na základě uzavřených „Smluv o smlouvách kupních“ ohledně převodu vlastnictví vybudovaných inženýrských sítí převedeny na příslušné správce a provozovatele sítí (Vodárny Kladno-Mělník a.s. a RWE GasNet, s.r.o, ČEZ Distribuce a.s.).

Koncept projektu

Koncept projektu předpokládá různé varianty výstavby RD při současném dodržení regulativů pro výstavbu určených ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM:

 • koupě pozemku se zajištěním si vlastního projektu RD
 • koupě pozemku a vlastního RD v „hrubé“ nebo dokončené stavbě
 • koupě pozemku + koupě projektu doporučeného domu s možností individuálních úprav
 • koupě pozemku + zpracování individuálního projektu RD

Popis projektu

 • Zásadním a hlavním cílem investora je maximální spokojenost budoucích obyvatel a vlastníků RD. Této filozofii je podřízena veškerá činnost spojená s realizací rezidenčního bydlení v dané lokalitě
 • Projekt rezidenčního bydlení v příjemné lokalitě v sousedství veltruského zámeckého parku s vazbou na okolní krajinu.
 • Výborná dostupnost severního okraje a středu Prahy.
 • Dobrá dopravní obslužnost veřejnou dopravou do Veltrus, Kralup n/Vlt. a Prahy.

Při zpracování projektu (atelierem A57 – Ing.arch Jiří Hánl) byl zvláštní důraz kladen na celkovou koncepci lokality, jejího nenásilného začlenění do stávající zástavby v obci se zřetelem na zajištění klidu a soukromí pro jednotlivé domy a jejich budoucí obyvatele. Při návrhu urbanistického členění a zpracování projektové dokumentace jednotlivých domů bylo vycházeno z dlouholetých zkušeností při projektování rodinných domů s ohledem na specifika vesnického bydlení a s tím spojenými požadavky na dostatečně dimenzované plochy technického zázemí jednotlivých domů (garáže, prostor pro zahradní nářadí, jízdní kola …)

 • Parcely a budoucí domy jsou výhodně situovány ke světovým stranám, což vytváří základní předpoklad pro výstavbu kvalitních domů
 • Umístění jednotlivých domů je navrženo tak, aby si navzájem nestínily a nerušily svým provozováním sousední pozemky
 • Domy jsou umístěny na pozemcích tak, aby ponechávaly maximální možnou ucelenou výměru nezastavěné části pozemku pro realizaci zahradních úprav a relaxační využití – tohoto bude nejlépe dosaženo za předpokladu realizace tzv. řetězových domů, které mají dvojgaráže umístěny na vzájemné hranici pozemků, čímž dojde vedle prostorových úspor na ploše pozemku rovněž k dosažení většího soukromí na předmětných pozemcích ve vztahu k uličnímu prostoru.

Stavební připravenost

 • Regulativy výstavby určené ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM jsou stanoveny s cílem eliminace negativních vlivů z nekontrolované výstavby a tím zachování charakteru stávající zástavby v obci
 • Na hranicích pozemků jsou vybudovány zděné kiosky z režných betonových cihel s nikami osazenými skříněmi pro připojení elektro. Skříně jsou vystrojeny se zakončenými přípojkami a připraveny pro osazení elektroměru.
 • U parcel č.36+37, 38+39, 52+53 jsou součástí kiosků vybudovány i niky pro umístění popelnic – vždy 1 nika na popelnici 120 l samostatně pro každý dům
 • Přípojka elektro 230/400 V, hlavní jistič 20 A – zakončena v elektroměrové skříni
 • Přípojka zemního plynu (STL) – není realizována
 • Přípojka vody – zakončena v železobetonové přejezdné vodoměrné šachtě umístěné min. 1 m za hranicí pozemku na stavební parcele
 • Přípojka tlakové kanalizace – potrubí přípojky ukončeno min.2 m za hranicí pozemku na stavební parcele vedle vodoměrné šachty
 • ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM je řešena i možnost vybudovat na jednotlivých pozemcích kopané skružené studny, případně vrtané studny (hladina spodní vody cca.8 m pod terénem, štěrkopískové podloží), které by sloužily jako zdroj vody k zavlažování domovních zahrad

 
Copyright © 2011 H+P stav s.r.o. Všechna práva vyhrazena.